قوانین و مقررات

قوانین و مقررات  پرداخت هتل شامل موارد زیر است: