:جستجوی مناقصه و مزایده بر اساس
نوع موضوع مناقصه/مزایده توضیحات تاریخ انتشار تاریخ ثبت مشاهده
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه خرید 61000 کیلو گرم برنج هاشمی درجه یک مناقصه عمومی خرید برنج 1398/7/17 1398/7/20