English Language Persian Language
Book Now
مجید فخرائی مدیر حسابرسی داخلی گروه هتلهای هما شد

مجید فخرائی مدیر حسابرسی داخلی گروه هتلهای هما شد

news Image

مجید فخرائی مدیر حسابرسی داخلی گروه هتلهای هما شد

1397/07/23

مدیرعامل گروه هتل های هما طی حکمی مجید فخرائی را به سمت "مدیر حسابرسی د اخلی گروه هتلهای هما"  منصوب کرد.

پیش از این مدیریت حسابرسی داخلی گروه بر عهده طوفان اسبقی بوده است.